An addiction expert said “Small amounts of alcohol can also cause problems for some people, especially if alcohol is a ‘compulsory’ coping mechanism for life stressors. living. (iStock)

Một chuyên gia về nghiện cho biết: “Một lượng nhỏ rượu cũng có thể gây ra vấn đề đối với một số người, đặc biệt nếu rượu là một cơ chế đối phó 'bắt buộc' đối với các tác nhân gây căng thẳng trong cuộc sống. (iStock)

Một chuyên gia về nghiện cho biết: “Một lượng nhỏ rượu cũng có thể gây ra vấn đề đối với một số người, đặc biệt nếu rượu là một cơ chế đối phó ‘bắt buộc’ đối với các tác nhân gây căng thẳng trong cuộc sống. (iStock)

Một chuyên gia về nghiện cho biết: “Một lượng nhỏ rượu cũng có thể gây ra vấn đề đối với một số người, đặc biệt nếu rượu là một cơ chế đối phó ‘bắt buộc’ đối với các tác nhân gây căng thẳng trong cuộc sống. (iStock)

Both comments and trackbacks are currently closed.