Đối với phụ nữ, nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân tăng lên đáng kể đối với những phụ nữ uống 1 ounce rượu trở lên mỗi ngày và đối với nam giới uống 1,5 ounce rượu trở lên mỗi ngày(iStock)

Đối với phụ nữ, nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân tăng lên đáng kể đối với những phụ nữ uống 1 ounce rượu trở lên mỗi ngày và đối với nam giới uống 1,5 ounce rượu trở lên mỗi ngày. (iStock)

Đối với phụ nữ, nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân tăng lên đáng kể đối với những phụ nữ uống 1 ounce rượu trở lên mỗi ngày và đối với nam giới uống 1,5 ounce rượu trở lên mỗi ngày. (iStock)

Đối với phụ nữ, nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân tăng lên đáng kể đối với những phụ nữ uống 1 ounce rượu trở lên mỗi ngày và đối với nam giới uống 1,5 ounce rượu trở lên mỗi ngày. (iStock)

Both comments and trackbacks are currently closed.